fbpx

Общи условия на играта “Играй и спечели еко здравословна почвка HAPPY WEEK в Пампорово”

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта   “Играй и спечели еко здравословна почивка”(„Промоцията”, ), която е организирана от EHS.bg, ЕКО ХЕЛТ СТАЙЛ ЕООД, ЕИК 203302963 („Организатор“). Общите условия са публикувани на уеб сайта www.ehs.bg

НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ на Промоцията: 15-ти януари 2016 г.

 

І. Описание на играта, условия за участие

 

  1. Играта “Играй и спечели еко здравословна почивка” се провежда в периода от 15 януари 2016г. до 1-ви март 2016г. („Период на промоцията“).
  2. В Промоцията могат да участват физически лица („Участници”), които са дали верен отговор на поставения въпрос и са попълнили формата за регистрация, публикуван на страницата на играта www.ehs.bg/igra

 

  1. На 2-ри март представител на Организатора в присъствието на нотариус на случаен принцип ще изтегли 1 (един) Участник в Играта, който ще бъде обявен за победител („Победители”) и който има право да получи една от описаните в т. ІІ. от настоящите Общи условия награди.

 

ІІ. Награда, получаване на наградата

 

  1. Победителят получава награда едноседмичен пакет HAPPY WEEK „Еко здравословна почивка на стойност 1200 лв”. Общият брой на наградите е 1 (един) брой.
  2. Победителят ще се обяви на интернет страницата на Организатора www.ehs.bg и във фейсбук на www.facebook.com/ehs.bg

Победителите се уведомяват чрез лично съобщение по имейл/и или телефон от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на избирането на Победителя.

 

Наградата може да се получи с предварителна уговорка, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч. от офиса на EHS.bg  – ЕКО ХЕЛТ СТАЙЛ ЕООД на адрес: Пловдив, ул. Тунджа 3

 

Ако настоящият адрес на Победителя е извън гр. Пловдив, той има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен точен адрес в рамките на 7 (седем) работни дни. Ако някой от Победителите е възпрепятстван да получи наградата си или се откаже от нея, на негово място се избира друг Участник. Ако някой от Победителите не отговоря на изпратените му лични съобщения повече от 5 (пет) календарни дни от обявяването на Победителите, както и ако не потърси наградите си в двуседмичен срок от уведомяването, то съответния Победител губи правата си върху наградата. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградите.

6. Наградите се получават от Победителите на адреса, посочен в т. 5 от настоящите Общи условия. При получаването съответният Победител следва да представи лична карта. Ако Победителят не е навършил 18 години, същият следва да е придружен от свой родител, настойник или попечител, който също следва да представи лична карта, както и документ, удостоверяващ неговото качество на родител, настойник или попечител. Ако Победителят получава наградата по куриер, според условията, описани в т.5, той следва да се легитимира пред куриера. Когато наградата се получава с пълномощно, пълномощникът следва да представи копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта за удостоверяване на самоличността си. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от съответния Победител (респ. и от негов родител, настойник или попечител) и от служител на Организатора.

 

III. Промени в Общите условия

 7. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

8. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на уеб сайта www.ehs.bg и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

9. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

10. Всички Участници се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет страницата имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организатора, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.

 IV. Ограничаване на отговорността

11.  С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

12.  Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на организаторите или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

13. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

V. Други условия

14. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15. В играта нямат право да участват служители на ЕКО ХЕЛТ СТАЙЛ ЕООД